Be- en verwerking

Be- en verwerking

Grondbank De Kempen is door de overheid erkend conform BRL7500 voor het be- en verwerken van verontreinigde grond. Toegestaan zijn biologische reiniging, immobilisatie, zeven en scheiden van afvalstromen.

Immobilisatie is een bewerking van minerale afvalstoffen, waaronder grond, met als doel het vastleggen van de verontreinigde stoffen, zodat deze geen bedreiging meer vormen voor het milieu. Het immobilisaat is een nuttig toepasbare bouwstof, bijvoorbeeld als funderingslaag bij bedrijfsterreinen.

Bij immobilisatie wordt een afvalstroom gemengd met chemische stabilisatiemiddelen, waarna meestal cement of een mengsel van kalk en vliegas wordt toegevoegd. Hierna vindt meestal verdichting gevolgd door uitharding plaats om een vormvast product te verkrijgen. De verontreinigende stoffen worden op deze wijze opgesloten in een calciumsilicaatmatrix. Additieven ten behoeve van neutralisatie, oxidatie, reductie, ionenwisseling e.d. worden gebruikt om extra chemische binding van de verontreinigende stoffen te bewerkstelligen.

Biologische reiniging berust op vermindering van de hoeveelheid verontreinigende stoffen (met name olie verbindingen) door micro-organismen zoals bacteriën en schimmels. Er wordt gestreefd naar afbraak van de verontreinigingen tot maximaal klasse industrie conform het Besluit bodemkwaliteit. Biologische reiniging is met name geschikt voor zandige bodem. Hierin zijn de milieuomstandigheden beter dan in kleigrond of leem.

Afbraak vindt hoofdzakelijk plaats als de verontreiniging is opgelost in de waterfase die het micro-organisme omringt. Factoren die een rol spelen bij de afbraak zijn:
- de biobeschikbaarheid, dat wil zeggen de mate waarin de verontreinigende stoffen beschikbaar zijn voor omzetting door micro-organismen.
- de aanwezigheid van de juiste micro-organismen.
- de milieu-omstandigheden zoals de beschikbaarheid van zuurstof, nutriënten, temperatuur, vochtgehalte, pH, redoxpotentiaal en de afwezigheid van toxische stoffen.